શું તમારે જાણવું છે, Facebook પર તમને કોણે બ્લોક કર્યા છે ? આ રહી સરળ રીત..!

શું તમારે જાણવું છે, Facebook પર તમને કોણે બ્લોક કર્યા છે ? આ રહી સરળ રીત

ફેસબુક લાખો કરોડો લોકો વાપરાસ કરે છે અને તેમાથી પણ તમે એક છો અને વિશ્વમા facebook એ Most Popular Social Media Site બની ગયી છે. કોઇ Facebook Friend આપણને Block કેમ કરે છે તો જાણીયે ફેસબુક મા આપણા 250 થી 300 Friends હોય છે તેમાથી પણ 20 કે 25 જ તમે રોજે વાત કરો છો મેસેજ મોકલો છો અને ઘણા મિત્રોને Reply ના આપી શકો તો તમને એ ઘણી વાર બ્લોક કરી દે છે.

ઘણી વાર ખબર નથી પડતી કે આપણ ને કોને બ્લોક કર્યા છે પણ આપણે એક Tricks ધ્વારા આપણે જાણી શકિશુ કે આપણે કોને બ્લોક કર્યા છે.

કોણે Block કર્યા છે જાણો

ઘણી વાર તમારા ફ્રેન્ડ લીસ્ટમા થી કોઇ ગાયબ છે અથવા તમને કોણે બ્લોક કર્યા છે એ એજ મિત્ર છે કે બીજુ કોઇ અથવા એનુ ખાતું  બંદ થઈ ગયુ છે કે શુ એ આપણે જાણીશુ એક એવી એપ છે તેનુ નામ  "who deleted me" ધ્વારા જાણી શકીશુ .

who deleted me થી કોણે બ્લોક કર્યા છે જાણી શકાય , બસ નીચેના સ્ટેપ મુજબ.

(1) સૌથી પહેલા who deleted me app ડાઉનલોડ કરો.
(2) Download થયા પછી એને Open કરો.
(3) ઓપન થયા પછી લોગીન કરો Login With Facebook.
(4) હવે Login With Facebook પર ક્લિક કરો.
(5) ત્યા જઈને Facebook ના Username અને Password સિલેક્ટ કરવો પડશે.
(6) લોગીન થયા પછી તમે જાણી શક્શો કે તમને કોણે બ્લોક કર્યા છે.
આમ તમે જાણી શકશો who deleted me app ધ્વારા.

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

વધુ નવું વધુ જૂનું

Bottom Ads